Rodo

Ogólna polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych
Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez PRV Investments Group Sp. z o.o.., z siedzibą w
Pilawie. W niniejszym dokumencie mogą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakim celu będziemy, jako w/w podmiot, przetwarzać
zebrane przez Państwa dane.

 1. Podstawowe definicje i pojęcia
  Administrator Danych Osobowych – zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
  jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W niniejszym
  przypadku administratorem Państwa danych jesteśmy my, tzn. ” PRV Investments Group Sp. z o.o., z siedzibą w Pilawie przy ul. Maślaków 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000853638 NIP: 1231173093, REGON 386749279. W dalszej części dokumentu będziemy opisywać się jako
  „PRV” albo „administrator”.
  Dane osobowe – zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO, „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
  zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
  internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
  lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016). Podstawowy akt prawny, stosowany od dnia 25
  maja 2018 r., dotyczący ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
 2. W jaki sposób PRV zbiera dane ?
  Zbieramy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, jeśli prowadzimy rozmowy w celu zawarcia umowy, lub gdy sami Państwo te dane
  przekazują.
  Przekazują Państwo swoje dane bezpośrednio do PRV poprzez samo wejście na stronę Internetową poledanceuniversity.pl (o czym więcej piszemy w punkcie
  „cookies”), poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez
  fizyczne dostarczenie nośnika danych do nas (np. wysyłając do nas list pocztą tradycyjną).
  Jeśli kontaktują się Państwo z nami w sposób opisany powyżej, to przekazują nam Państwo swoje dane dobrowolnie.
  Dane osobowe mogą też być zebrane w sposób pośredni, tj. nie bezpośrednio od Państwa. Zbieranie danych w sposób pośredni ma miejsce, gdy
  Państwa dane otrzymamy od osoby, która zarządza Państwa danymi (np. Państwa pracodawca) lub innego podmiotu, który wykonuje czynności
  na Państwa rzecz i te dane przekazuje do PRV(np. inne biuro rachunkowe prowadzące rozliczenia Państwa pracodawcy).
 3. Po co PRV zbiera dane?
  PRV zbiera Państwa dane w następujących celach:
  a) Zapisania i rezerwacji uczestnictwa w warsztatach w szkole pole dance University
  b) Realizacja naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.bPrzez prawnie uzasadnione interesy PRV rozumiemy:
  a) dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
  b) marketing usług własnych,
  c) weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
  d) wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  e) tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, etc., a mających związek z przedmiotem naszej działalności
  Najczęściej jednak PRV będzie przetwarzał Państwa dane jako tzw. Podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, tzn. będziemy te
  dane przetwarzać z polecenia i na rzecz osoby, która nam to zleciła (np. Państwa pracodawca).
  Jeśli w jakimkolwiek wypadku będziemy zbierać Państwa dane na podstawie Państwa osobnej zgody, to zakres zgody określi nasze możliwości
  przetwarzania Państwa danych.
 4. Czy przekazujemy Państwa dane komukolwiek?
  PRV świadczy przede wszystkim usługi księgowe, a zatem aby poprawnie je wykonać, może być zobowiązany do przekazania Państwa danych
  osobom trzecim.
  Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
  1
  a) Naszym księgowym Firmie „Fresh usługi ksiegowe.
  b) Podmiotom świadczącym usługi tzw. wsparcia, jak IT, archiwizacja lub niszczenie dokumentów – w zakresie wynikającym z charakteru
  takiej usługi oraz w celu poprawnego świadczenia usług przez PRV,
  c) Podmiotom dostarczającym rozwiązania informatyczne, w tym podmiotom serwisującym nasze oprogramowanie używane do świadczenia
  usług,
  d) Naszym pracownikom, współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji
  zawartych umów,
  e) Podmiotom powiązanym kapitałowo z nami – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
  f) Kurierom, poczcie i in. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
  g) Innym organom państwowym i samorządowym, w tym organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas,
  lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
  h) Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
  i) Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem,
  j) Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
  Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, np. w
  wyniku zmian przepisów prawa czy w związku z realizacją umowy, wówczas poinformujemy Państwa o tym fakcie.
 5. Przez jaki czas będziemy trzymać Państwa dane?
  Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. przez czas, jaki narzucają na nas przepisy. W dużej
  części wypadków oznacza to okres pięciu lat od końca roku, w którym zakończyliśmy świadczenie usług na podstawie umowy.
  W przypadku posiadania przez nas prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma
  zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. Powyższe oznacza m.in. przechowywanie danych do końca okresu przedawnienia
  roszczeń, jeśli z tymi danymi może wiązać się dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
  Jeżeli przesłali nam Państwo swoje dane dobrowolnie, np. wysyłając do nas wiadomość e-mail czy przesyłkę pocztą tradycyjną, a były to dane,
  których nie żądaliśmy od Państwa ani nie były nam potrzebne do realizacji żadnych naszych obowiązków czy interesów (takie sytuacje będą miały
  miejsce gdy, m.in. prześlą do nas Państwo zapytanie ofertowe, pytanie o świadczenie przez nas usług czy CV), wówczas dane takie będziemy
  usuwać niezwłocznie – chyba, że zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (np. odpowiemy na ofertę czy skontaktujemy się z
  kandydatem do pracy).
 6. Dodatkowe Państwa uprawnienia
  W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo
  do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
  W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę.
  Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
  Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa w zakresie danych osobowych zostały przez nas naruszone, w każdej chwili mogą Państwo wnieść
  skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa).
  Zwracamy uwagę, że w wielu wypadkach zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku
  ciążącego na PRV. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane
  prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są
  obligatoryjne dla zawarcia umowy.
 7. Cookies
  Niniejsza strona WWW korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”). Jest to technologia automatycznie gromadząca określone informacje, które mają na
  celu przede wszystkim poprawne wyświetlanie strony, czy ułatwienie korzystania z niej (np. zapamiętywanie pól wypełnianych formularzy,
  nawigacja po stronie). Ciasteczka mogą jednak zapisywać historię odwiedzanych stron i w ten sposób tworzyć zestawienia dotyczące np. Państwa
  preferencji (często odwiedzanych stron WWW).
  Aby wyłączyć lub zmodyfikować działanie cookies, konieczna jest zmiana ustawień Państwa przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim jednak
  wypadku nasza strona WWW może nie działać w pełni prawidłowo.
 8. Media społecznościowe i inne strony WWW
  PRV może korzystać z mediów społecznościowych w celu kontaktu z Państwem lub promowania swoich usług. W takim wypadku Państwa dane
  mogą być zbierane przez właściciela danego medium i PRV nie ma wpływu na takie osoby ani zakres przetwarzanych danych. Wykorzystanie
  przez Państwa mediów społecznościowych jest dobrowolne.
  Zarówno w mediach społecznościowych, jak i na naszej stronie WWW mogą znaleźć się odnośniki do stron WWW osób trzecich. PRV nie ma
  wpływu na właścicieli takich stron i nie jest w stanie zapewnić, czy zbierają oni Państwa dane, a jeśli tak – w jakim zakresie je przetwarzają. PRV
  nie wymaga od Państwa korzystania z takich stron osób trzecich.
  Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres
  czesc@poledanceuniversity.pl