Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady udziału w Pole Dance University, zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 66, 01-360, którego właścicielem jest PRV Investments Group Sp.zo.o., z siedzibą przy ul Ul. Maślaków 23, 05-532 Pilawa, wpisanej do KRS pod nr 0000853638, NIP 1231473093, Regon 38674927900000.
1. Warsztaty są prowadzone w Pole Dance University, ul. Człuchowskiej 66, 01 360 Warszawa.
1.1. Pole Dance University oferuje warsztaty związane z samorozwojem i hobby zgodnie z oferta i cennikiem na stronie www.poledanceuniversity.pl
1.2. Pole Dance University realizuje warsztaty w formie grupowej lub indywidualnej. Istnieje również opcja wynajmu sali.
1.3. Godziny oraz rodzaje warsztatów są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej https://app.fitssey.com/poledanceuniversity/frontoffice
1.4. W warsztatach mogą korzystać wszyscy chętni, dobrowolni zwani dalej ,,Uczestnikami warsztatów”, którzy wykupują swój udział. Decyzja uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminie.
1.5. Uczestnik warsztatów zgłasza chęć uczestnictwa w warsztatach wiadomością na Facebook’u Pole Dance University (konieczne jest podanie danych osobowych – imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) oraz za pomocą aplikacji Fitssey.
1.6. Liczba osób na warsztatach jest ograniczona i decyduje o niej Pole Dance University.
1.7. W przypadku zapełnienia się grupy osób na warsztatach, lista zapisów zostaje zamknięta, można dopisać się do grupy na listę rezerwową lub inny termin.
1.8. W przypadku zbyt małej ilości Uczestników warsztatów, Pole Dance University ma prawo rozwiązać warsztat. W takim przypadku Pole Dance University zaproponuje udział w innym warsztacie lub zwraca
wpłacone przez Uczestnika warsztatów pieniądze za niewykorzystane warsztaty.
1.9. Płatność za uczestnictwo w warsztacie można dokonać przelewem za pośrednictwem aplikacji Fitssey w terminie do siedmiu dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatu.
dokonać na ostatnich zajęciach bieżącego karnetu.
1.10. Płatność przelewem dokonuje się za pośrednictwem aplikacji Fitssey na stronie https://app.fitssey.com/poledanceuniversity/frontoffice lub aplikacji Fitssey w telefonie.
1.11. Po uiszczeniu opłaty, Uczestnik warsztatów otrzymuje opłaconą ilość wejść w aplikacji, gdzie zapisuje się na warsztat i może je wykorzystać w ciągu 4 tygodni (28 dni).
1.12. Karnet jest terminowy, z określonym terminem ważności, po upływie którego traci swoją ważność.
1.13 Pole Dance University ma prawo anulować warsztat jeśli ilość uczestników warsztatów jest zbyt mała.
2. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie dopuszczeniu na warsztacie dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort warsztatu
2.1. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danego uczestnika warsztatu do warsztatu, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia warsztatu powołując się na powyższe lub pozostałe zapisy w regulaminie.

3. W wypadku, kiedy Uczestnik Warsztatu nie może uczestniczyć w swoim warsztacie, ma prawo odrobić je na innym warsztacie, w którym będą wolne miejsca. By mieć prawo do odrobienia warsztatu, niezbędne jest wypisanie się ze warsztatu poprzez aplikację do 5 godzin przed warsztatem.
3.1. Odrobienie warsztatu należy dokonać w trakcie trwania karnetu, tj. w ciągu 28 dni od daty zakupu karnetu. Wejścia można odrabiać wcześniej, już przed planowaną nieobecnością.
3.2. Na odrobienie warsztatu należy zapisać się w aplikacji Fitssey. Zapisanie się na odrobienie warsztatu odbywa się wyłącznie poprzez aplikację.
3.3. Osoby, które nie zapisały się na odrobienie warsztatu poprzez aplikację, a przyjdą na warsztat, mogą zostać niedopuszczone do warsztatu.
3.4. Uczestnicy warsztatu z gimnastyki akrobatycznej z użyciem drążka pionowego mogą odrobić warsztat na innych warsztatach adekwatnych do ich poziomu zaawansowania, gdzie jest wolne miejsce. Mogą także w ramach
odrabiania zaległych warsztatów skorzystać bez dopłaty z „Sali Open” (regulamin „Sali Open” – punkt 10).
3.5. W wypadku odwołania warsztatu z winy Pole Dance University, warsztaty te nie będą odrabiane, a wejście zostanie zwrócone do puli wejść w aplikacji.
3.6. Jeśli cała grupa zadeklaruje bezwzględną nieobecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych warsztatów wspólnie w wyznaczonym terminie.
3.7. Pole Dance University zobowiązuje się do poinformowania uczestników warsztatów o ewentualnym odwołaniu warsztatów przez Facebooka lub sms najpóźniej 1 godzinę przed danymi zajęciami.
3.8. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w warsztatach mają osoby z karnetem wykupionym na daną grupę.

4. W warsztatach mogą brać udział tylko i wyłącznie uczestnicy warsztatów, którzy znajdują się na liście uczestników danego warsztatu, czyli którzy dokonali opłaty lub osoby, które wykupiły wejście jednorazowe lub osoby, które odrabiają
nieobecność.
4.1. Uczestnik warsztatów przychodząc na warsztat zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji w celu weryfikacji płatności i ważności opłaty lub do prowadzącego warsztat w celu zgłoszenia obecności na warsztacie.
4.2. Bez zgody właściciela Studia, w zajęciach nie mogą brać udziału osoby towarzyszące.

5. Pole Dance University zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu z winy Pole Dance University.
5.1. Pole Dance University zastrzega sobie prawo do łączenia grup warsztatowych w momencie gdy liczba członków warsztatu spada poniżej 5. osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiana grupy warsztatu będzie z nią konsultowana.
5.2. Pole Dance University zastrzega, że uczestnik warsztatu opłaca w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dany warsztat. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja
uczestnictwa w warsztacie na wybrany dzień. Są to nietypowe warsztaty i posiadają określoną ciągłość, a grupy są niewielkie i kameralne. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych warsztatów i, które są dedykowane pod
kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Warsztaty można odrobić poprzez odrabianie warsztatów, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia np. na 4 wejść, karnet jest traktowany
jako osobna z rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne warsztaty). Po przekroczeniu terminu jego możliwość wykorzystania wygasa, a uczestnik warsztatu ma prawo odrobić niewykorzystane warsztaty (patrz pkt 3.). Niewykorzystane wejścia są terminowe i nie mogą przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
5.3. WEJSCIA na warsztat są imienne, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie https://poledanceuniversity.pl oraz na https://app.fitssey.com/poledanceuniversity/frontoffice jest
przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/12/16. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu na warsztat jest możliwy przez stronę https://app.fitssey.com/poledanceuniversity/frontoffice.
5.4. Promocje cenowe są ustalone przez Pole Dance University i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji Pole Dance University i kierowane
są do poszczególnych odbiorców (osoby nowe i stare chodzące na warsztat, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera). Promocje nie łączą się ze sobą.

6. Uczestnik warsztatu zobowiązuje się nie spóźniać na warsztat. Po rozpoczęciu zajęć osoba prowadząca warsztat ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę powołując się na jej bezpieczeństwo. Jeżeli mimo zaleceń prowadzącego warsztat uczestnik warsztatu chce uczestniczyć w warsztacie, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała
deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku szkoły jak i osoby prowadzącej warsztat.
6.1. Osoba prowadząca warsztat zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć warsztat zgodnie z grafikiem.
6.2. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie gimnastyki akrobatycznej z użyciem drążka pionowego lub osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w warsztacie. Jeśli członek warsztatu ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zobowiązany jest do zgłoszenia tego trenerowi prowadzącemu warsztat.
6.3. Uczestnik warsztatu nie ma prawa przebywać na Sali poza warsztatem. Na salę uczestnicy wchodzą razem z osobą prowadząca warsztat. Wyjątkiem są godziny „Sali Open”
6.4. Pole Dance University informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia warsztatów. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik warsztatów deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.
6.5. Pole Dance University Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika warsztatów. Jednocześnie uczestnik warsztatów deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag trenera.
6.6. W przypadku warsztatów z gimnastyki artystycznej z użyciem drążka pionowego uczestnicy warsztatów nie powinni smarować ciała balsamami, kremami itd., ponieważ zmniejsza to przyczepność do rurki, zwiększa się ryzyko ześlizgnięcia się, spadku z rurki i przez to kontuzji.
6.7. Podczas warsztatów należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki) która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu.
6.8. Osoby niepełnoletnie przebywają w Szkole ćwiczą za zgodą rodziców. Pracownicy Szkoły nie mają obowiązku sprawdzania wieku uczestnika warsztatów.
6.9. Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do dbania o sprzęt, który używa i na którym ćwiczy oraz zgłaszania trenerowi każdą nietypową sytuację związaną ze sprzętem.
6.10. Pionowe drążki można czyścić wyłącznie przeznaczonym do tego środkiem, wskazanym przez osobę prowadząca warsztat lub innego pracownika szkoły.
6.11. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie/ zakręcanie rurek bez zgody osoby prowadzącej warsztat.
6.12. Na salę nie można wnosić gorących napojów ani pożywienia.
6.13. Podczas wszystkich zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
6.14. Osoby przebywające na terenie Szkoły zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób biorących udział w warsztatach.

7. Pole Dance University nie oferuje swoim członkom warsztatów ćwiczeń z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utworzy wykorzystywane podczas Sali Otwartej lub innych warsztatów mają charakter prywatny.
Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie warsztatów, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla
poprawy własnego nastroju.
7.1. Prowadzący warsztaty w Pole Dance University prowadzi warsztaty [z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku
warsztatów stricte tanecznych] . Wszelkie warsztaty rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle,
jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez osobę prowadząca warsztaty w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.
7.2. Teren Pole Dance University jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Pole Dance University znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Pole Dance University. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, osób prowadzących warsztat lub
administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali
godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy szkoły i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
7.3. Każda osoba, która przebywa na terenie szkoły Pole Dance University musi posiadać ważny karnet na warsztat. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
7.4. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Szkole poza wyznaczonymi warunkami.
7.5. Każda osoba warsztatu, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określony warsztat i na prośbę personelu nie opuszcza placówki (jest nieuprzejma, przeszkadza w wykonywaniu obowiązków lub nie wykonuje poleceń personelu) staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta pobytu na terenie holu lub korytarza placówki. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 100 zł za każdą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Każda kolejna godzina kosztuje już promocyjnie 99,99 zł. Oferta jest skierowana do wszystkich tych, którzy chcą przebywać w specjalnych „oparach cudowności”, którym oddychają osoby prowadzące warsztat jak i kierownictwo placówki. Ze względu na ograniczoną przestrzeń placówki, każdy m2 jest na wagę złota i osoba oddychająca tymi oparami pobiera jego bezcenne pokłady. Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku
niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 100 zł pierwsza godzina i 99,99 zł każda kolejna), ze względu na mimowolne pobieranie bezcennych oparów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik placówki może zwolnić dowolną osobę z opłat.

8. Osoby prowadzące warsztat nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, osoba zapisana na warsztat powinien zasięgnąć
niezależnej porady medycznej lub fizjoterapeutycznej przed przystąpieniem do warsztatu.
8.1. Podczas warsztatu uczestnik jest zobowiązany do informowania osoby prowadzącej warsztat o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.

9. Naruszenie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu jest podstawą do wykluczenia Kursanta z Pole Dance University. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Pole Dance University. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz osoba prowadząca warsztat mają prawo wezwać policję.
9.1. Osoba nie wykonująca poleceń osoby prowadzącej warsztat oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych osób zapisanych na warsztat, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z budynku, w którym znajduje się Pole Dance University. Takich warsztatów nie ma prawa odrabiać na zasadach wypisanych wyżej.

10. Godziny „Sali Open” są dostępne w grafiku dostępnym na stronie
https://app.fitssey.com/poledanceuniversity/frontoffice
Uczestnik warsztatu chęć skorzystania z Sali Open ma obowiązek zgłosić w recepcji Pole Dance University najpóźniej 1 dzień przed, do godziny 16:00. Opłata za Salę Open będzie pobierana poprzez aplikację Fitssey.
Uczestnicy Sali Open deklarują, że są najemcami sali i deklarują, że nie angażują w jej wykorzystanie Pole Dance University co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. Pole Dance University dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren warsztatowy.

11. Pole Dance University zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem w aplikacji Fitssey i na
https://app.fitssey.com/poledanceuniversity/frontoffice
11.1. Cennik udziału w warsztatach dostępny jest w zakładce „Cennik”.
11.2. Dokonanie płatności jest deklaracją osoby biorącej udział w warsztacie, iż będzie uczestniczył w danej grupie w czasie trwania ważności karnetu oraz wiąże się z akceptacją regulaminu.

12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Warsztatach tylko za zgodą rodziców. Rodzice biorą odpowiedzialność za zachowanie swojego dziecka, nawet jeśli są nieobecni podczas ich warsztatów.
12.1. Osoba dorosła, z którą przyszło dziecko, jest odpowiedzialna za jej zachowanie – wszystkie punkty Regulaminu obowiązują również osoby niepełnoletnie.
12.2. W przypadku choroby lub niedyspozycji osoby prowadzącej warsztaty w szkole Pole Dance University ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego warsztat w zastępstwie na te warsztaty bez konieczności wcześniejszego informowani osób zapisanych na warsztat.
12.3. Pole Dance University może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy. W takim przypadku członek warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas publikacji zdjęć i filmów z
warsztatów oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Pole Dance University.
12.4. Na terenie szkoły należy zachować czystość i kulturę osobistą.
12.5 Uczestnicy warsztatów mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu osobie prowadzącej warsztat lub recepcji Pole Dance University. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika warsztatów niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
12.6. Uczęszczanie na warsztaty w Pole Dance University jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika warsztatów, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach na warsztat do Pole Dance
University. Uczestnik, który przystępuje do warsztatu deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
12.7. Uczestnicy warsztatów przy wykupie karnetu online lub w Recepcji Studia oświadczają akceptację regulaminu oraz wypełniają kwestionariusz zdrowia online w aplikacji Fitssey.
12.8. Uczestnik warsztatu Pole Dance University wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Pole Dance University zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Pole Dance University usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały
należące lub powiązane z Pole Dance University. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę
wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji warsztatów oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane
osobom trzecim.
12.9. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Pole Dance University bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Pole Dance University warsztatów, wizerunku osoby prowadzącej warsztat czy innych uczestników warsztatów zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
12.10. Pole Dance University informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Dane mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych. Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu, sal oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób
niebędących naszymi klientami. Materiały będą kasowane maksymalnie do 14 dni. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie
prosimy o opuszczenie placówki przed takim zdarzeniem.
12.11. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: https://poledanceuniversity.pl/rodo/
12.12. Sposób prowadzenia warsztatu, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Pole Dance University jak i samych osób prowadzące warsztaty w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Pole Dance University. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze
sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Pole Dance University oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać: pisemnie na adres: PRV Investments Group Sp.zo.o. ul. Maślaków 23, 05-
532 Pilawa/ w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: https://www.facebook.com/poledanceuniversity/ 

13.1 Opis reklamacji powinien zawierać: informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres; oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
13.2 Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
13.3. Pole Dance University udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13.4. Pole Dance University jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych
identyfikujących osobę składającą.
13.5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Pole Dance University wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pole Dance University utraci prawo odstąpienia od umowy.
13.6. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
umowie ceny lub wynagrodzenia.
13.7. Odstąpienie od umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnetu
13.8. Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy przy zakupie karnetu online, chyba że usługa(wykorzystanie karnetu) zostanie rozpoczęta.

14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące
obydwie strony.

15.Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

16.Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Pole Dance University, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na
terenie obiektu.

17.Obsługa Szkoły zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Pole Dance University niezbędnych środków do
dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu szkoły.

18.Wszystkie osoby przebywające na terenie Pole Dance University zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została
udostępniona na stronie https://poledanceuniversity.pl w zakładce Regulamin oraz w szkole.

19. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach szkoły (hol, szatnia) wynosi 6 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 20m2 powierzchni całkowitej obiektu. Z kolei podczas warsztatów wszystkie osoby zapisane na warsztat przebywają w odległości od siebie 2 metrów i obowiązują zapisy przez aplikację Fitssey (https://app.fitssey.com/poledanceuniversity/frontoffice). Osoby, które się nie zapiszą w aplikacji, a będą chciały skorzystać z warsztatów będą mogły zostać wyproszone z obiektu, jeśli liczba osób zapisanych w aplikacji będzie równa 10 na daną godzinę.

20.W Pole Dance University mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Pole Dance University nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego
przy wejściu do szkoły. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące na sali!

21. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających ze Szkoły w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

22. Zaleca się zachowanie odległości dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych
stanowisk.

23. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren studia i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz
dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.

24. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 23 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

25. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwy techniczne między zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.

26. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni szkoły oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach,
szatni/toalet. Toalety na terenie budynku działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.